Điều lệ, Quy chế hoạt động

Điều lệ tổ chức và quản lý hoạt động của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn năm 2014

Điều lệ tổ chức và quản lý hoạt động của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn sửa đổi bổ sung theo nghị quyết hội đồng quản trị số 78NQ/ĐLS-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2014 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2012

%C4%90i%E1%BB%81u l%E1%BB%87 t%E1%BB%95 ch%E1%BB%A9c qu%E1%BA%A3n l%C3%BD v%C3%A0 h%E1%BB%8Dat %C4%91%E1%BB%99ng c%E1%BB%A7a C%C3%B4ng ty c%E1%BB%95 ph%E1%BA%A7n m%C3%ADa %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng Lam S%C6%A1n.pdf

Công Ty Thành Viên

banner phai