Thông tin tài chính

Giải trình chênh lệch trong BCTC riêng và hợp nhất tại 31.12.2019

Gi%E1%BA%A3i tr%C3%ACnh ch%C3%AAnh l%E1%BB%87ch trong BCTC ri%C3%AAng v%C3%A0 h%E1%BB%A3p nh%E1%BA%A5t t%E1%BA%A1i 31_12_2019.pdf

Công Ty Thành Viên

banner phai