Đại hội đồng cổ đông

Giấy mời tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 và tài liệu đại hồi đồng cổ đông 2016 - 2017

.
THU MOI DAI HOI.pdf
CAC BAO CAO DAI HOI.pdf
CAC THU TUC DAI HOI.pdf
CAC TO TRINH DAI HOI.pdf
DU THAO NGHI QUYET DAI HOI 2016.pdf

Công Ty Thành Viên

banner phai