Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính chuyển đổi và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính chuyển đổi ngày 19/11/2015

.

Ngh%E1%BB%8B quy%E1%BA%BFt %C4%90%E1%BA%A1i h%E1%BB%99i %C4%91%E1%BB%93ng c%E1%BB%95 %C4%91%C3%B4ng ng%C3%A0y 19_11_2015.pdf
Bi%C3%AAn b%E1%BA%A3n h%E1%BB%8Dp ng%C3%A0y 19_11_2015.pdf

Công Ty Thành Viên

banner phai