Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ cho năm tài chính từ 01/07/2016-30/06/2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2015-2016

.
Ngh%E1%BB%8B quy%E1%BA%BFt v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c ch%E1%BB%91t danh s%C3%A1ch c%E1%BB%95 %C4%91%C3%B4ng %C4%91%E1%BB%83 tham d%E1%BB%B1 %C4%91%E1%BA%A1i h%E1%BB%99i c%E1%BB%95 %C4%91%C3%B4ng v%C3%A0 t%E1%BA%A1m %E1%BB%A9ng c%E1%BB%95 t%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BB%A3t 1 n%C4%83m 2015-2016-LSS_01.pdf

Công Ty Thành Viên

banner phai