loader image
Ban kiểm soát

Sự thành công và phát triển của Lasuco trong 35 năm qua là nhờ sự cống hiến và nỗ lực của các thành viên trong công ty, đặc biệt là với các thành viên của hội đồng quản trị. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Lê Văn Tâm, ông và các thành viên cao cấp khác đã đưa công ty vượt qua những thăng trầm của Lasuco và khu vực kinh tế địa phương.

Ban kiểm soát