loader image

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II – NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021/2022 – LASUCO

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – Niên độ tài chính 2021/2022 – Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

BCTC HỢP NHẤT_compressed