BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT TẠI 31/12/2022 – CÔNG TY MẸ