CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020-2021