loader image

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

LSS_QD bo nhiem Phu trach KTNB

LSS_QD thanh lap Bo phan KTNB truc thuoc HDQT

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị từ ngày 01/07/2022 bao gồm 03 thành viên:

  1. Bà Lê Thị Huệ – Phụ trách kiểm toán nội bộ
  2. Bà Hồ Thị Thúy – Phó bộ phận kiểm toán nội bộ
  3. Bà Lê Thị Quy – Kiểm toán viên nội bộ