loader image

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH CẤP QUẢN LÝ

Ngày 17/11/2021, sau khi bầu Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã tiến hành bổ nhiệm các chức danh quản lý của các Phòng ban trực thuộc, các CônG ty con thành viên của tập đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ bổ nhiệm: