loader image
Title Banner

“Hội thảo về Tóm tắt 22 năm phát triển ngành đường Việt Nam”, “Hội nghị đổi mới công nghệ, chính sách phát triển bền vững ngành Dệt mía Việt Nam 2030” là sự kiện đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn tổ chức (LASUCO) và Hiệp hội Đường Việt Nam (VSSA), tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC, thành phố Sam Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Tổ chức thành công của loạt sản phẩm chứng tỏ vị thế, vai trò và trách nhiệm của LASUCO đối với sự phát triển của ngành mía đường Việt Nam.Trong khuôn khổ các sự kiện, sự ra mắt của việc tái định vị thương hiệu và việc giới thiệu dòng sản phẩm LASUCO mới diễn ra vào tối ngày 27 tháng 9 năm 1977 là minh chứng rõ nhất về quyết tâm chuyển đổi và đổi mới. và sự sáng tạo để phát triển trong sự hội nhập của LASUCO.”

Title Task List
Items 1

“Hội thảo về Tóm tắt 22 năm phát triển ngành đường Việt Nam”, “Hội nghị đổi mới công nghệ, chính sách phát triển bền vững ngành Dệt mía Việt Nam 2030” là sự kiện đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn tổ chức (LASUCO) và Hiệp hội Đường Việt Nam (VSSA), tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC, thành phố Sam Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Tổ chức thành công của loạt sản phẩm chứng tỏ vị thế, vai trò và trách nhiệm của LASUCO đối với sự phát triển của ngành mía đường Việt Nam.Trong khuôn khổ các sự kiện, sự ra mắt của việc tái định vị thương hiệu và việc giới thiệu dòng sản phẩm LASUCO mới diễn ra vào tối ngày 27 tháng 9 năm 1977 là minh chứng rõ nhất về quyết tâm chuyển đổi và đổi mới. và sự sáng tạo để phát triển trong sự hội nhập của LASUCO."

Items 2

“Hội thảo về Tóm tắt 22 năm phát triển ngành đường Việt Nam”, “Hội nghị đổi mới công nghệ, chính sách phát triển bền vững ngành Dệt mía Việt Nam 2030” là sự kiện đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn tổ chức (LASUCO) và Hiệp hội Đường Việt Nam (VSSA), tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC, thành phố Sam Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Tổ chức thành công của loạt sản phẩm chứng tỏ vị thế, vai trò và trách nhiệm của LASUCO đối với sự phát triển của ngành mía đường Việt Nam.Trong khuôn khổ các sự kiện, sự ra mắt của việc tái định vị thương hiệu và việc giới thiệu dòng sản phẩm LASUCO mới diễn ra vào tối ngày 27 tháng 9 năm 1977 là minh chứng rõ nhất về quyết tâm chuyển đổi và đổi mới. và sự sáng tạo để phát triển trong sự hội nhập của LASUCO."