Giải trình chênh lệch trong BCTC riêng và hợp nhất tại 31.12.2019