Hội đồng quản trị

Sự thành công và phát triển của Lasuco trong hơn 40 năm qua là nhờ sự cống hiến và nỗ lực của các thành viên trong công ty, đặc biệt là với các thành viên của hội đồng quản trị. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Lê Văn Tam, ông và các thành viên cao cấp khác đã đưa công ty vượt qua những thăng trầm của Lasuco và khu vực kinh tế địa phương.

Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập