LASUCO CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV – NĂM TÀI CHÍNH 2021/2022

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) công bố báo cáo tài chính riêng quý IV – Năm tài chính 2021/2022 .

Vui lòng mở file đính kèm dưới đây:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ RIENG QUÝ IV