LASUCO CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026 (Phiên thứ nhất)

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn công bố thông tin: Tài liệu họp HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên thứ nhất).

Link tài liệu:

LSS_CBTT TAI LIEU HOP HDQT NHIEM KY 2021-2026 (PHIEN THU NHAT) (1)