LASUCO CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20222501 – LSS – CBTT TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI_compressed