loader image

LASUCO CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20222501 – LSS – CBTT TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI_compressed