loader image

Cam kết và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO : 9001 : 2008: Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không những đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng. Lãnh đạo Lasuco luôn thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích và đường lối của doanh nghiệp, duy trì môi trường nội bộ trong doanh nghiệp để hoàn toàn thu hút mọi người trong viêc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Lasuco hiểu rằng chất lượng định hướng bởi khách hàng, mà nhu cầu mong muốn của khách hàng là luôn luôn biến đổi theo xu hướng muốn thoả mãn ngày càng cao các yêu cầu của mình, bởi vậy chất lượng cũng luôn cần có sự đổi mới. Lasuco mong muốn có sự đổi mới và nâng cao chất lượng, công ty  thực hiện cải tiến liên tục không ngừng nghỉ.

Chứng Nhận FSSC 22000 : Vào năm 2016, Lasuco đã được xác nhận tiêu chuẩn FSSC 22000 là cơ chế an toàn thực phẩm toàn cầu. Lasuco đã đáp ứng được các yêu cầu khắc khe về quản lý an toàn thực phầm mà Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đã đề ra như: Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn IS 22000:2005; Các chương trình quy định điều kiện tiên quyết được quy định bởi BSI-PAS 220:2008; Các yêu cầu kỹ thuật đối với các dịch vụ và sự sắp xếp nhân sự trong việc áp dụng các nguyên tắc an toàn thực phẩm.