loader image
Đo lường

Lasuco đã và đang thực hiện phát triển nhiều dự án trong tương lai như:

Dự án công viên-khu du lịch sinh thái-tâm linh: tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ; Giai đoạn 1 (năm 2017-2020): 200 tỷ đồng; Giai đoạn 2 (năm 2021 – 2025) 300 tỷ đồng.

Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất-chế biến tre luồng : dự kiến đến năm 2020 đưa vào sản xuất với công suất 20.000 m3/năm, tạo ra doanh thu 300 tỷ đồng đến năm 2025 đạt 100.000 m3 tạo doanh thu 1.500 tỷ đồng.

Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu gắn với quảng báo thương hiệu Lasuco: phấn đấu tốc độ mở rộng các điểm bán lẻ từ nay đến năm 2020 tăng 15-20% /năm trở lên. Từ 2021 đến 2025 tăng 10%/năm.

Trên cơ sở công bố tái định vị Thương hiệu LASUCO, thực hiện tốt cam kết, đồng thời tích cực truyền thông quảng bá Thương hiệu LASUCO đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.