loader image

NQ HĐQT VỀ VIỆC TẠM DỪNG PHÁT HÀNH CP TĂNG VỐN VÀ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CP TRẢ CỔ TỨC