NQHĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thay đổi chứng nhận ĐKKD và sửa đổi điều lệ TC&HĐ của công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại TT Lưu ký CK Việt Nam(VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung CP tại SGD CK TP.HCM (HOSE)