loader image

Lê Thị Huệ

Từ tháng 11/1993 -9/2003 là nhân viên phòng TCKT C.Ty CP mía đường Lam Sơn .Bà kiêm chức phó phòng TCKT của công ty từ 10/2003-7/2006 và bà đảm nhiệm chức kế toán trưởng và trưởng phòng TCKT công ty từ 8/2006 đến nay