loader image

Đỗ Văn Mạnh

Ông tham gia quân đội Sư đoàn 325, quân đoàn và sau đó ông là cán bộ phòng vật tư nhà máy đường Lam Sơn. Một năm sau đó, ông trở thành kế toán viên công ty mía đường Lam Sơn. Từ năm 2000 đến nay, ông là thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.