loader image

Đỗ Thị Thanh Hà

Từ ngày 01/2005 đến ngày 06/2011 Bà kiêm chức vụ nhân viên phòng tài chính kế toán ,bà là Phó phòng Tài Chính Kế Toán từ ngày 06/2011 đến ngày 10/2016 . , từ ngày 10/2016 đến nay phụ trách vị trí trưởng BKS Công ty CP mía đường Lam Sơn và Công ty CP mía đường Nông Cống