Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-2020