loader image

1. Điều khoản và điều kiện
Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn ("Lasuco") cung cấp trang www.lasuco.vn để cập nhật các thông tin chung về Lasuco, các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Các cá nhân có thể sử dụng trang web này nhưng phải tuân thủ với các điều khoản và điều kiện sau:
Việc cá nhân chấp nhận các điều khoản và điều kiện này
Vui lòng dành vài phút để xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng website, các cá nhân đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bên dưới. Nếu bạn không đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau, bạn không thể truy cập và sử dụng hoặc tải tài liệu từ trang này.
Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi
Lasuco có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Lasuco sẽ làm như vậy bằng cách đăng một phiên bản cập nhật hoặc sửa đổi của các điều khoản và điều kiện trên trang web của Lasuco. Việc bạn sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào của Lasuco, Lasuco sẽ hiểu là bạn vẫn đồng ý để tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sửa đổi. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các điều khoản và điều kiện này mỗi khi bạn sử dụng trang web.
Cam kết bảo mật
Lasuco cam kết tôn trọng sự riêng tư của những cá nhân sử dụng website này. Thông báo về quyền riêng tư được đăng trên trang này mô tả chính sách và thực tiễn hiện tại của Lasuco đối với thông tin cá nhân do Lasuco thu thập thông qua website
Tuyên bố về quyền riêng tư là một phần của các điều khoản và điều kiện sau. Khi bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này tức là bạn đã đồng ý thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn phù hợp với tuyên bố về quyền riêng tư trên trang này. Vui lòng dành vài phút để xem xét điều này.
Tên người dùng, mật khẩu và bảo mật
Bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào cho trang này được cung cấp cho bạn hoặc do bạn lựa chọn để sử dụng cho cá nhân bạn (bao gồm cả nhân viên hoặc đại diện khác của công ty bạn). Bạn và công ty của bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn. Hơn nữa, bạn và công ty của bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trên trang này bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn, cho dù hoạt động hoặc sử dụng mật khẩu của bạn đã được bạn hoặc công ty của bạn cho phép. Bạn hoặc công ty của bạn phải thông báo cho Lasuco ngay lập tức về bất kỳ nghi ngờ nào về việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.
Việc cập nhật thông tin người dùng
Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong quá trình đăng ký ("thông tin người dùng") thay đổi hoặc nếu bạn hoặc công ty của bạn biết rằng bất kỳ thông tin nào của người dùng không chính xác hoặc không đầy đủ thì bạn hoặc công ty của bạn phải thông báo cho Lasuco một cách nhanh chóng
Mặc dù công ty của bạn có nghĩa vụ cung cấp cho Lasuco thông tin người dùng cập nhật nhưng Lasuco có quyền dựa vào thông tin người dùng mà bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp trước đó, cho đến khi bạn hoặc công ty của bạn cung cấp cho Lasuco thông tin người dùng cập nhật. Bạn và công ty của bạn tiếp tục đồng ý rằng Lasuco có thể cung cấp các thông báo liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc cho trang web Lasuco bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail mới nhất mà bạn hoặc công ty của bạn đã cung cấp cho Lasuco.
Nếu bạn không còn là nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của công ty bạn, hoặc không còn được công ty của bạn cho phép sử dụng tài khoản này thì công ty của bạn phải thông báo ngay cho Lasuco, và bạn không còn được phép sử dụng tài khoản này nữa.
Khi giữa bạn và công ty của bạn và Lasuco, Lasuco sẽ có quyền sở hữu và quyền lợi đối với trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, tính năng, chức năng, điều hướng, nội dung, và " giao diện “ của trang này, và tất cả các dữ liệu thu thập được thông qua trang này, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nó, chẳng hạn như tất cả bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại và bí quyết.
Quyền thay đổi trang web
Lasuco có quyền thay đổi nội dung và chức năng của trang web dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web này, hoặc để tắt trang web này vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước, và sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ những thiệt hại cho bạn hoặc công ty của bạn về những thay đổi như vậy
Thông báo bản quyền và giấy phép giới hạn
Tất cả mọi thứ bạn thấy và nghe trên trang này, bao gồm, ví dụ, tất cả các văn bản, hình ảnh, minh hoạ, đồ hoạ, clip âm thanh, video clip, đều có bản quyền
Bạn được cấp giấy phép không độc quyền cho chủ đề nội dung, tuy nhiên, với những hạn chế sau:
Bạn có thể tải về, lưu trữ, in, sao chép và chia sẻ nội dung từ trang này, miễn là bạn:
(1) chỉ sử dụng nội dung để sử dụng cho mục đích phi thương mại hoặc để tiếp tục giao dịch kinh doanh của bạn với Lasuco;
(2) chỉ xuất bản hoặc đăng bất kỳ phần nào của nội dung trên bất kỳ trang web internet nào khác hoặc trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác phải trong một ngữ cảnh tương tự như được trình bày trên trang này;
(3) thuộc tính nội dung cho Lasuco;
(4) không sửa đổi hoặc thay đổi nội dung theo bất kỳ cách nào hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thương hiệu hoặc thông báo bảo mật.
Ngoài những trường hợp nêu rõ ở trên, bạn không được sao chép, tải xuống, in, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền tải, chuyển đổi, dịch, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên dịch, chiết giảm hoặc bằng bất kỳ cách nào khác một phần của nội dung của trang này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Lasuco.
Ngoài những trường hợp nêu rõ ở trên, bạn không có quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào trong nội dung đã tải xuống được chuyển cho bạn khi bạn tải nội dung từ trang web này. Trừ một giấy phép hạn chế và các nội dung không độc quyền được nêu rõ ở trên, trong các điều khoản và điều kiện không đáng kể trên Trang này sẽ được hiểu là trao giấy phép hoặc bất kỳ quyền nào khác theo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Lasuco hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
Thông báo thương hiệu
Tất cả thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng được hiển thị trên trang này ("Nhãn hiệu") là nhãn hiệu đã đăng ký và không đăng ký của Lasuco là một trong những chi nhánh của công ty hoặc bên thứ ba đã cấp phép nhãn hiệu cho Lasuco
Ngoại trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản và điều kiện trên, bạn không được sao chép, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào ngoại trừ lần đầu được Lasuco cấp giấy phép.
Ý tưởng không mong muốn
Lasuco hoan nghênh nhận xét và phản hồi của bạn về trang web này. Tất cả các thông tin và tài liệu được gửi đến Lasuco thông qua trang này, như bất kỳ ý kiến, phản hồi, ý tưởng, câu hỏi, thiết kế, dữ liệu hoặc tương tự sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà bạn không muốn gán cho chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin bí mật và bất kỳ tài liệu sáng tạo ban đầu.
Bằng cách gửi thông tin liên lạc và / hoặc tài liệu cho Lasuco thông qua trang web này, bạn chỉ định cho Lasuco sẽ là miễn phí, tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trên toàn thế giới trong tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong thông tin và / hoặc tài liệu mà bạn gửi đến Lasuco. Lasuco sẽ có quyền sử dụng bất kỳ thông tin và / hoặc tài liệu nào bạn gửi qua trang này, và bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào chứa trong bất kỳ thông tin và / hoặc tài liệu nào, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển , sản xuất và tiếp thị các sản phẩm sử dụng các thông tin hoặc tài liệu đó mà không có giới hạn và không bồi thường bạn dưới bất kỳ hình thức nào.
Tuy nhiên, Lasuco sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn gửi qua Trang Web này theo cách vi phạm luật bảo mật hiện hành. Đặc biệt, Lasuco sẽ không tiết lộ tên của bạn hoặc công khai tên bạn nếu bạn gửi thông tin hoặc tài liệu cho chúng tôi trừ khi: (a) chúng tôi có được sự cho phép của bạn để sử dụng tên của bạn; hoặc (b) trước tiên chúng tôi thông báo cho bạn rằng tài liệu hoặc thông tin khác bạn gửi đến một phần cụ thể của trang này sẽ được công bố hoặc sử dụng với tên của bạn trên đó; hoặc (c) chúng tôi phải làm như vậy theo luật pháp.
Bạn chịu trách nhiệm về các thông tin liên lạc mà bạn gửi thông qua trang này, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự trung thực và chính xác của chúng.
Xin lưu ý rằng các bài nộp của bạn (ví dụ: thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi) không có bất kỳ ảnh hưởng ràng buộc pháp lý nào đối với Lasuco. Do đó, các hoá đơn, nhắc nhở và những thứ tương tự phải được gửi đến các địa chỉ được ghi trong hợp đồng tương ứng.
Thông tin bên thứ ba
Một số thông tin, bài viết và tài liệu khác có sẵn thông qua trang này được cung cấp cho Lasuco bởi bên thứ ba. Bất cứ nguồn thực tế của các tài liệu bên thứ ba đều được nhận biết. Lasuco không bảo đảm hoặc đại diện rằng các tài liệu này là hiện tại, chính xác, đầy đủ hoặc đáng tin cậy. Lasuco không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng bất kỳ thông tin nào của bên thứ ba.
Liên kết đến các trang web khác của Lasuco
Trang này chứa các siêu liên kết đến các trang web khác do Lasuco hoặc các thực thể khác của Lasuco điều hành ("Các trang web khác của Lasuco"). Các trang web Lasuco khác là các trang web riêng biệt. Mỗi mục tiêu phục vụ một mục đích khác nhau. Mỗi Website được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng riêng và tuyên bố về quyền riêng tư của nó. Nếu bạn truy cập Trang web Lasuco khác thông qua các liên kết trên trang này, vui lòng dành vài phút để xem lại các điều khoản sử dụng và tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên mỗi website khác mà bạn truy cập.
Liên kết đến các trang web khác
Trang web này chứa các siêu liên kết đến các trang web không do Lasuco điều hành. Những liên kết này chỉ được cung cấp để bạn tham khảo và thuận lợi, và không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của tài liệu trên các trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ liên kết với các nhà khai thác của họ. Lasuco không kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Bạn truy cập và sử dụng các trang web này có thể có nguy cơ đến bạn.
Thông tin sản phẩm
Bất kỳ thông tin nào chứa hoặc tham chiếu trong trang này chỉ được cung cấp dưới dạng giới thiệu về Lasuco và các sản phẩm và dịch vụ của nó. Để có lời khuyên và hướng dẫn cụ thể liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với Lasuco. Người có ý định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc sản phẩm hạt giống phải đọc và làm theo nhãn đính kèm trên sản phẩm đó và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng sản phẩm đó. Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, hãy đảm bảo rằng nó đã được đăng ký để sử dụng ở nước bạn.
Tính khả dụng toàn cầu
Vì các quốc gia khác nhau trên thế giới có các luật và yêu cầu pháp lý khác nhau, một số sản phẩm có sẵn ở một số quốc gia chứ không phải ở một số nước khác. Trang này có thể chứa các tài liệu tham khảo hoặc các tham khảo chéo tới các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Lasuco mà có thể không có hoặc không công bố ở nước bạn. Những tài liệu tham khảo này không ngụ ý rằng Lasuco dự định công bố các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ như vậy ở nước bạn. Tham khảo với đại diện bán hàng Lasuco tại địa phương của bạn hoặc liên hệ với Lasuco nếu bạn có thắc mắc về những sản phẩm, chương trình và dịch vụ nào có sẵn cho bạn.
Liên hệ chúng tôi
Tính năng "liên hệ với chúng tôi" của một số trang web Lasuco cho phép bạn có cơ hội gửi câu hỏi có liên quan tới các chuyên gia của chúng tôi trực tuyến. Tính năng này được cung cấp cho sự quan tâm và sự tiện lợi của bạn. Tính hữu ích của phản hồi của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn phụ thuộc vào tính đầy đủ và tính chính xác của thông tin dựa trên thông tin và các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như thời tiết. Bạn và công ty của bạn tự chịu trách nhiệm về việc đánh giá giá trị và tính hữu ích phần phản hồi của chúng tôi.
Một số trang web của Lasuco sẽ đăng các câu hỏi và câu trả lời tiêu biểu mà chúng tôi cho rằng có thể quan tâm đến những người dùng đã đăng ký khác. Vui lòng không bao gồm bất kỳ thông tin bí mật, độc quyền hoặc nhận dạng cá nhân nào trong câu hỏi của bạn.Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa câu hỏi cho rõ ràng hoặc về chiều dà của câu hỏi. Vui lòng xem lại phần của các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc gửi bài này trước khi gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào.
Không phải là một lời đề nghị hoặc lời mời để đầu tư
Thông tin trên trang này không cấu thành và sẽ không được coi là chào mời hoặc mời chào đầu tư hoặc giải quyết các cổ phiếu hoặc chứng khoán khác của Lasuco. Không có bất kỳ lời đề nghị hoặc lời mời như vậy được thực hiện hoặc yêu cầu. Giá cổ phiếu và thu nhập từ các cổ phiếu này có thể tăng hoặc giảm bất cứ lúc nào, và các nhà đầu tư tiềm năng nên biết rằng những kết quả kinh doanh trong quá khứ không nhất thiết phải là dấu hiệu cho thấy hiệu quả trong tương lai. Các nhà đầu tư tiềm năng nên tìm tư vấn tài chính độc lập trước khi quyết định đầu tư.
Các tuyên bố trong tương lai
Trang web của chúng tôi có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai - ví dụ: các tuyên bố không có trong thực tế lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và mong đợi của chúng ta. Các tuyên bố này, có thể được xác định bằng các thuật ngữ như "hy vọng", "ý muốn", "sẽ", "tiềm năng", "kế hoạch", "khách hàng tiềm năng", "ước tính", "mục tiêu" “theo dõi” và các biểu hiện tương tự dựa trên các kế hoạch, ước tính và dự báo hiện tại, trong đó Lasuco sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bạn và công ty của bạn không nên quá phụ thuộc. Những tuyên bố này liên quan đến rủi ro vốn có và sự không chắc chắn, nhiều trong số đó nằm ngoài sự kiểm soát của Lasuco. Các tuyên bố hướng tương lai chỉ được đưa ra vào thời điểm chúng được đưa ra và Lasuco không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trong số đó khi thông báo các thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai.
Từ chối bảo đảm
Trang này được cung cấp trên cơ sở "như hiện trạng", "nếu có", không có tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật áp dụng, các thực thể Lasuco và các nhà cung cấp dịch vụ và người cấp phép của họ từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc bằng cách khác. Không hạn chế các điều đã nói ở trên, trong phạm vi pháp luật tối đa cho phép, Lasuco và các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ từ chối (a) tất cả các bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm đối với Trang này và nội dung của nó và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả hoặc cung cấp qua trang này; (b) bảo đảm liên quan đến sự chậm trễ, gián đoạn, sai sót, hoặc thiếu sót trong hoạt động của Trang này hoặc bất kỳ phần nào của Trang này; (c) bảo đảm liên quan đến việc truyền tải hoặc chuyển giao Trang Web này hoặc tính sẵn có của nó tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể; (d) bảo đảm liên quan đến an ninh của Trang này hoặc Nội dung của Trang này không có virus hay các mã khác có thể gây ra gây ảnh hưởng hoặc phá hoại đến tài sản; (e) bảo đảm liên quan đến việc sử dụng, tính hợp lệ, tính chính xác, tiền tệ, tính đầy đủ, tính phù hợp, độ tin cậy, hoặc kết quả sử dụng trang này, bao gồm bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm nhãn sản phẩm, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn thông qua Trang này; và (f) bảo đảm liên quan đến các trang web mà Trang này được liên kết.
Một số khu vực pháp lý không cho phép tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành hoặc giới hạn về thời gian bảo đảm ngụ ý kéo dài, vì vậy một hoặc tất cả các giới hạn nói trên có thể không áp dụng cho bạn và / hoặc công ty của bạn.
Trách nhiệm hữu hạn
Việc bạn sử dụng trang web này, nội dung bao gồm nhãn sản phẩm, và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang này là rủi ro của bạn và công ty bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Lasuco hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và người cấp phép của họ, bao gồm cả các giám đốc, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụn trang web này, nội dung của nó bao gồm nhãn sản phẩm, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua trang web này hoặc sự tin cậy của bạn hoặc công ty bạn đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua trang web này. Không giới hạn ở trên, Lasuco và các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót có thể có trong nội dung; điều này đặc biệt áp dụng cho bất kỳ thông tin nào về sản phẩm và dịch vụ do các thực thể Lasuco cung cấp. Đây là giới hạn toàn diện về trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các tổn thất và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào cả trực tiếp hoặc gián tiếp , đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả, gương mẫu hay cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, gián đoạn kinh doanh, mất mát dữ liệu hoặc thiện chí và thiệt hại doanh thu hoặc lợi nhuận.
Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, cho dù trách nhiệm pháp lý là dựa trên hợp đồng, sơ suất, vi phạm, trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ cơ sở nào khác và thậm chí cả khi có đại diện được uỷ quyền của bất kỳ thực thể Lasuco nào hoặc phải biết về khả năng gây ra thiệt hại đó, và không tính đến hiệu quả của các biện pháp khắc phục khác.
Bạn và công ty của bạn thừa nhận và đồng ý rằng Lasuco không thể cung cấp trang web này và nội dung của nó cho bạn và công ty của bạn miễn phí nếu trách nhiệm pháp lý của họ không giới hạn như đã nêu ở trên.
Nếu bất kỳ hạn chế trách nhiệm pháp lý nào trong số này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào thì trách nhiệm tổng hợp của các thực thể Lasuco và các nhà cung cấp dịch vụ và người cấp phép của họ trong trường hợp đó đối với các khoản nợ có giới hạn sẽ không vượt quá một trăm $ 100.00) đô la (hoặc đơn vị tiền tệ địa phương tương đương).
Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn các thiệt hại nhất định, do đó, một số hoặc tất cả các giới hạn trách nhiệm này có thể không áp dụng cho bạn và / hoặc công ty của bạn và bạn và / hoặc công ty của bạn có thể có các quyền bổ sung.
Luật chính quyền và quyền tài phán
Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi, phải tuân theo và được hiểu theo luật của Thụy Sĩ mà không phụ thuộc vào nguyên tắc xung đột pháp luật.
Miễn trừ
Sự thất bại của chúng tôi bất cứ lúc nào yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này hoặc thực hiện bất kỳ quyền được quy định ở đây sẽ không được coi là sự khước từ của điều khoản hay quyền đó. Tất cả các miễn trừ phải được viết tay và ký tên bởi bên bị ràng buộc. Trừ khi sự từ bỏ bằng văn bản có chứa tuyên bố ngược lại, sự miễn trừ của Lasuco đối với bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này đối với bất kỳ quyền được quy định trong tài liệu này sẽ được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ sự vi phạm nào tiếp theo hoặc tiếp theo của điều khoản đó từ bỏ chính khoản dự phòng, hoặc từ bỏ bất kỳ quyền nào theo các điều khoản và điều kiện này.
Tính chia rẽ
Nếu bất kỳ quy định nào của các điều khoản và điều kiện này được tòa án có thẩm quyền xét xử là trái pháp luật, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu của điều khoản ban đầu đến mức tối đa được luật pháp cho phép và phần còn lại các quy định của các điều khoản và điều kiện này vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Toàn bộ thỏa thuận
Các điều khoản và điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và công ty của bạn và Lasuco về việc bạn và công ty bạn truy cập và / hoặc sử dụng trang này. Các điều khoản và điều kiện này sẽ không được sửa đổi trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này.
Ngày sửa đổi
Các điều khoản và điều kiện này được sửa đổi lần cuối vào ngày 20 tháng 12 năm 2017.