loader image
Chăm sóc nhân sự

Công ty luôn quan tâm chú trọng và đảm bảo tốt nhất các điều kiện lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như lực lượng lao động vùng mía như: Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần cho CBNV, người lao động; đồng thời bố trí công việc phù hợp nhất với điều kiện sức khỏe cá nhân; Công tác đo kiểm môi trường làm việc được thực hiện hàng năm, nhằm có những giải pháp kịp thời cải thiện môi trường lao động, xây dựng các chế độ chính sách phù hợp trong lao động, khuyến khích kịp thời các đối tượng lao động; Chế độ bảo hộ lao động và phương tiện phòng hộ cá nhân cũng như công tác kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt được thực hiện nghiêm túc, chế độ phúc lợi, chế độ BHXH luôn luôn bảo đảm đúng đủ và kịp thời.