loader image

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG + HỢP NHẤT + GIẢI TRÌNH NIÊN ĐỘ 2020 2021

CBTT- BCTC riêng, hợp nhất sau kiểm toán và giải trình chênh lệch

Giải trình sự chênh lệch báo cáo tài chính so với cùng kỳ

Lasuco - BCTC hợp nhất niên độ 2020 - 2021 sau kiểm toán

Lasuco - BCTC riêng niên độ 2020 - 2021 sau kiểm toán