loader image

BCTC BÁN NIÊN SOÁT XÉT TẠI 31/12/2020

BCTC riêng soát xét tại 31.12.2020

BCTC hợp nhất soát xét tại 31.12.2020

Giải trình chênh lệch BCTC soát xét tại 31.12.2020

Nội dung chi tiết

BCTC riêng soát xét tại 31.12.2020

BCTC hợp nhất soát xét tại 31.12.2020

Giải trình chênh lệch BCTC soát xét tại 31.12.2020

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

Lasuco