loader image

BCTC CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/03/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất (PDF)

Báo cáo tài chính riêng (PDF)​

Nội dung chi tiết:

Báo cáo tài chính hợp nhất (PDF)

Báo cáo tài chính riêng (PDF)

Ngày 24 tháng 04 năm 2021
Lasuco