loader image

BCTC riêng và hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2020 – 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất (PDF)

Báo cáo tài chính riêng (PDF)​

Nội dung chi tiết:

Báo cáo tài chính hợp nhất (PDF)

Báo cáo tài chính riêng (PDF)

Ngày 24 tháng 04 năm 2021
Lasuco