LASUCO - CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƯỢC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020