Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ 2019.2020