loader image

CBTT về vốn điều lệ và vốn đầu tư của Lasuco vào Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng