loader image

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021/2022

Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý I niên độ tài chính từ ngày 01/07/2021 – 30/06/2022 kèm giải trình lợi nhuận sau thuế.

BCTC RIÊNG QUÝ I NIÊN ĐỘ 2021.2022 (1)