loader image

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021/2022

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I niên độ tài chính từ ngày 01/07/2021 – 30/06/2022.

BCTC HOP NHAT QUÝ I NIÊN ĐỘ 2021.2022 (1)