loader image

CBTT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN SO VỚI CÙNG KỲ TẠI BCTC KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM TÀI CHÍNH TỪ 01/07/2021-30/06/2022