LASUCO CBTT MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn CBTT về việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc.

Vui lòng mở file đính kèm dưới đây.

Lasuco CBTT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.