loader image

LASUCO CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV – NĂM TÀI CHÍNH 2021/2022

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV – Năm tài chính 2021/2022.

Vui lòng mở file đính kèm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV