LASUCO THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Vui lòng mở file đính kèm dưới đây.

20220829 – LSS – Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ Lê Văn Tân (bản CBTT)