LASUCO CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ NĂM TÀI CHÍNH 2022/2023

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm tài chính từ ngày 01/07/2022 đến 30/06/2023.

Vui lòng mở file đính kèm.

CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông