loader image

Lê Bá Chiều

Từ năm 1998 đến năm 2009, ông Lê Bá Triều là nhân viên của các phòng ban thuộc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn như : nhân viên phòng nhiên liệu, nhân viên phòng kế toán, nhân viên xí nghiệp và dịch vụ vận tải, nhân viên phòng kế hoạch đầu tư. Trong 3 năm 2011 đến 2014, ông là giám đốc công  ty CPĐTPT Lam Sơn-Bá Thước. Từ 2014 ông giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách nhiên liệu và đến nay ông là phó tổng giám đốc kiêm giám đốc công ty TNHH Trung Tâm NC&PT Nông Nông Nghiệp CNN Lam Sơn