loader image
Tổng giám đốc

Từ tháng 01/1999 đến tháng 01/2005, ông Lê Văn Phương là nhân viên Phòng kiểm soát chất lượng và môi trường - Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ tháng 02/2005 đến tháng 10/2007 ông là nhân viên Phòng Công nghệ thông tin. Từ tháng 11/2007 đến tháng 08/2009 ông được bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng và môi trường. Từ tháng 09/2009 đến tháng 05/2014, ông đồng thời giữ 2 chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng và môi trường. Từ tháng 06/2014 đến tháng 09/2019, ông giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ tháng 11/2021 đến nay, ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.