loader image

TÀI LIỆU CẬP NHẬT NGÀY 5/11/2021 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LASUCO NĂM 2021/2022

Tài liệu cập nhật ngày 05/11/2021 Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn năm 2021/2022.

Tài liệu cập nhật 05.11.2021