loader image

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LASUCO 2021/2022

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn công bố thông tin: Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên LASUCO năm 2021/2022.

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1zt8AlV3qs9fKGzfug3hEtUR078egxrAd/view