loader image
Xúc tiến cho tương lai

Tập trung xây dựng và phát triển bền vững vùng nguyên liệu, thực hiện đồng bộ các giải pháp lớn  trong chương trình “Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn” theo hướng tập trung, xây dựng cánh đồng lớn, cơ giới đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao để NSBQ đạt 80 tấn/ha, trong đó thâm canh đạt từ 100 tấn/ha trở lên, chất lượng 11 – 12 CCS, đảm bảo ổn định nguyên liệu, nhiên liệu cho các nhà máy sản xuất. Về công nghiệp chế biến: Khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị và công nghệ đã đầu tư và nâng cao công suất đồng phát điện, mục tiêu đến năm 2020 đạt 200.000 tấn đường (từ mía và luyện đường), phát điện bán lên lưới 100 triệu KWh. Trong đó, đầu tư đa dạng các sản phẩm mới từ mía đường, cạnh đường và sau đường, sản phẩm Organic, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức khỏe con người, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Có đủ thực phẩm sạch?
Phát triển bền vững vùng nhiên liệu

Tập trung cao xây dựng và phát triển bền vững vùng nguyên liệu thực hiện đồng bộ các giải pháp lớn trong chương trình “Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn” theo hướng tập trung, xây dựng cánh đồng lớn, cơ giới đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao để NSBQ đạt 80 tấn/ha, trong đó thâm canh đạt từ 100 tấn/ha trở lên, chất lượng 11 – 12 CCS; đảm bảo ổn định nguyên liệu, nhiên liệu cho các nhà máy sản xuất

Phương pháp nông nghiệp

Khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị và công nghệ đã đầu tư và nâng cao công suất đồng phát điện, mục tiêu đến năm 2020 đạt 200.000 tấn đường (từ mía và luyện đường), phát điện bán lên lưới 100 triệu KWh. Trong đó, đầu tư đa dạng các sản phẩm mới từ mía đường, cạnh đường và sau đường, sản phẩm Organic, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức khỏe con người, nâng cao hiệu quả SXKD.
Vận hành có hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Trung tâm NC&PT Nông nghiệp CNC Lam Sơn, thực hiện thành công chiến lược sản xuất giống chất lượng cao, sạch bệnh, quy mô công nghiệp cung cấp cho vùng mía đường Lam Sơn và các vùng miền trong nước; nhân giống và sản xuất rau, hoa, quả chất lượng cao “vì chất lượng cuộc sống” cung cấp cho thị trường; là đầu mối chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch- nông nghiệp hữu cơ, gắn với thu mua sản phẩm, bảo quản, chế biến cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đa dạng sản phẩm

Tập trung công tác nghiên cứu và phát triển, tối ưu hiệu quả thông qua sản phẩm cạnh đường, sau đường và mở rộng chuỗi giá trị ngành đường, đa dạng hóa sản phẩm nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển sản phẩm Organic hoàn toàn tự nhiên, với hàm lượng dinh dưỡng và khoáng chất cao “vì chất lượng cuộc sống, vì sức khỏe cộng đồng”.
Tiếp tục nghiên cứu các đề tài cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhà máy, tối ưu hóa hiệu suất thu hồi, kiểm soát triệt để sử dụng năng lượng, tiết giảm tối đa hiệu suất tiêu hao hơi và điện trong sản xuất và tiêu dùng. - Đổi mới cơ chế hoạt động, vận hành theo hướng năng động, tự chủ, sáng tạo cho sản xuất, tiết giảm tối đa các tổn thất sản xuất… xây dựng và thực hiện cơ chế mua bán chỉ tiêu nội bộ gắn trách nhiệm với tiền lương, tiền thưởng của cá nhân và đơn vị.