loader image

LASUCO CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ TỪ NGÀY 11-15/11/2021

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn công bố thông tin kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ từ ngày 11-15/11/2021.

CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ TỪ NGÀY 11.11.21 – 15.11.21