loader image

LASUCO CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ TỪ NGÀY 11.11.21 – 15.11.21 CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH