loader image

LASUCO CBTT BỔ SUNG NỘI DUNG TẠI BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) công bố thông tin bổ sung về giao dịch với các bên có liên quan trên Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Vui lòng mở file đính kèm.

20220829 – LSS – CBTT bo sung noi dung tai BC quan tri 2021 & 6T2022