loader image

Lê Văn Quang

Ông giữ chức vụ nhân viên phòng hành chính kế toán 4 năm ( từ 2001). Sau một năm, ông trở thành kiểm soát viên của ban ban kiểm soát. Từ tháng 10 năm 2016,ông là phó tổng giám đốc thường trực phụ trách nội vụ và kinh doanh.