loader image
Lê Văn Quang
Phó Tổng Giám Đốc

Từ năm 2001 đến năm 2005, ông Lê Văn Quang là nhân viên Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ năm 2006 đến tháng 4/2011, ông là Kiểm soát viên thuộc Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ năm 2009 đến năm 2011 ông đồng thời là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn La. Từ tháng 04/ 2011 đến tháng 10/2016 ông giữ chức Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ năm 2014 đến nay ông là thành viên HĐQT Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn. Từ tháng 10/2016 đến nay, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực phụ trách nội vụ và kinh doanh.